Warning

Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,  telefon: 04 20 17 100,  faks: 04 2017 113,  e-pošta: pisarna.ZZVKR@zzv-kr.si

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
  • Zdravje
  • Zdravje
  • Okolje
  • Okolje
You are here: Domov » Katalog info. javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

E-mail Print PDF

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Katalog informacij javnega značaja sprejema:
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

Katalog informacij javnega značaja je sprejel:
Direktorica Prim. Doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., spec. klin. mikrobiologije, spec. javnega zdravja

Datum objave: 18. oktober 2006

Datum zadnje spremembe: 10. oktober 2012

Dostopnost kataloga v elektronski in v fizični obliki:
Katalog je dostopen v elektronski obliki na naslovu: www.zzv-kr.si
Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj.

 

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA


Podatki o zavodu

Ime zavoda: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Skrajšano ime: ZZV Kranj
Sedež: Gosposvetska ulica 12, p.p. 128, 4001 Kranj
Telefon: (04) 20 17 100
Telefaks: (04) 20 17 113
Elektronski naslov: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Internetni naslov: www.zzv-kr.si
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Status: Javni zdravstveni zavod
Vpis v sodni register: Temeljno sodišče v Kranju

Srg. zadnjega vpisa 2009/4613 z dne 17.02.2009

Vložna št. 10259000
Matična številka: 5055288
Šifra glavne dejavnosti: 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
Registrska številka pri ZZZS: 5018001213
Šifra proračunskega porabnika: 92614
Transakcijski račun: 01100-6030926145
Zavezanec za DDV: DA
Davčna številka: SI77554175
Plačila iz tujine: Banka Slovenija, Slovenska cesta 35, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

SWIFT code: BSLJSI2X

IBAN: SI56 0110 0603 0926 145
Število zaposlenih (01.01.2012): 94
Direktorica: Prim. Doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.
Telefon: (04) 20 17 111
Oseba za stike z javnostjo: mag. Darja Zupan, univ. dipl. org.
Telefon: (04) 20 17 114


Kratek  opis delovnega področja

Zavod na znanstveno medicinski podlagi strokovno obravnava probleme zdravstvenega varstva s področja socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekologije ter koordinira te dejavnosti na območju določenem s 1. členom statuta.

 

2.a.Organizacija delovnega procesa

 

Opis delovnega področja

Zavod na znanstveno medicinski podlagi strokovno obravnava probleme zdravstvenega varstva s področja socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekologije ter koordinira te dejavnosti na območju določenem s 1. členom statuta.

Dejavnost zavoda obsega:

- proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja in drugih razmer, ki vplivajo na zdravje prebivalstva ter spremljanje izvajanja ukrepov za odkrivanje in odpravljanje zdravju škodljivih ekoloških in drugih dejavnikov ter ukrepov za krepitev, ohranitev in izboljšanje zdravja prebivalstva;

- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju republiškega programa;

- pripravljanje strokovnih podlag za razvoj, organizacijo in delovanje zdravstvene dejavnosti in za učinkovito zdravstveno ekonomiko ter upravljanje pri uresničevanju zdravstvenega varstva;

- epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni z izvedbo ukrepov za nadaljnje širjenje, strokovna podpora in koordiancija cepljenja v regiji

- izvajanje nalog v zvezi z zdravstvenim varstvom pred nalezljivimi boleznimi;

- strokovno izobraževalno, znanstveno raziskovalno in strokovno publicistično delo na področju dejavnosti zavoda;

- načrtovanje, predlaganje in usklajevanje ukrepov in postopkov za napredek zdravstvene vzgoje in zdravstvene kulture prebivalstva ter aktivno sodelovanje pri izvajanju zdravstveno vzgojnih programov;

- sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju zdravstvenega in zdravstveno-ekološkega informacijskega sistema;

- statistično zbiranje, urejanje, obdelava, analiza in distribucija zdravstveno statističnih podatkov in informacij;

- pomoč pri notranjem nadzoru nad oskrbo s pitno vodo (vri, naprave, objekti in omrežje) in kakovostjo pitne vode, spremljanje preskrbljenosti prebivalstva s pitno vodo, sodelovanje pri iskanju novih virov pitne vode ter sprotno svetovanje pri varnosti oskrbe s pitno vodo;

- opravljanje nadzora nad kvaliteto kopalnih voda ter predlaganje ukrepov za izboljšanje kakovosti in higiene kopalnih voda;

- opravljanje nadzora nad kakovostjo odpadnih vod, vodenje katastra onesnaževalcev vod ter svetovanje pri izbiri primernih tehnologij za čiščenje odpadnih vod;.

- izdelovanje ocene odpadkov ter izdelovanje načrtov gospodarjenja z odpadki ter predlaganje ustreznih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanje odpadkov in njihovih škodljivosti, načine ravnanja s proizvedenimi odpadki ter načine odstranjevanja odpadkov;

- izvajanje meritev hrupa, meritev emisij snovi v zrak in drugih mikroklimatskih pogojev v okolju ter predlaganje ukrepov za sanacijo stanja pri prekoračitvi dovoljenih emisijskih vrednosti

- opravljanje nadzora nad higiensko neoporečnostjo prostorov za proizvodnjo in promet z živili, nadzor nad varnostjo in kakovostjo živil in prehrane ter svetovanje o pravilnih higienskih postopkih pri delu z živili;

- opravljanje storitev na področju varovanja zdravja delavcev;

- izvajanje storitev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije;

- opravljanje laboratorijske dejavnosti iz področja mikrobiologije, sanitarne mikrobiologije, sanitarne kemije in drugih meritev;

- druge dejavnosti, ki jih izvaja zavod na podlagi predpisov oziroma pooblastil.


 

2.b. Podatki oseb pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojne osebe:

Generalno: Prim. doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., spec. klin. mikrobiol., spec. javnega zdravja, direktorica, telefon: 04 / 20 17 112, faks: 04 / 20 17 113, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Za področje socialne medicine, analitike in promocije zdravja: Alenka Hafner, dr.med., spec. soc. medicine, vodja Oddelka za socialno meidicino, analitiko in promocijo zdravja, telefon: (04) 20 17 190, faks: (04) 20 17 113, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Za področje higiene in varstva okolja: Dr. Gregor Muri, univ. dipl. kem., vodja Oddelka za higieno, telefon: (04) 20 17 130, faks: (04) 20 17 154, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Za področje nalezljivih bolezni: Andreja Krt Lah, dr. med., spec. javnega zdravja, vodja Enote za nalezljive bolezni in hospitalnih okužb, telefon: (04) 20 17 160, faks: (04) 20 17 162, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2.c. Povezave na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje zavoda

 

Državni predpisi

 

Zakonski in podzakonski akti :

1. Zakon o zavodih

2. Zakon o zdravstveni dejavnosti

3. Zakon o zdravniški službi

4. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

5. Zakon o Informacijskem pooblaščencu

6. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

7. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah

8. Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva

9. Zakon o varstvu osebnih podatkov

10. Zakon o javnem naročanju

11. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva

12. Zakon o pacientovih pravicah

13. Zakon o inšpekcijskem nadzoru

14. Zakon o zdravstveni inšpekciji

15. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine

16. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

17. Zakon o nalezljivih boleznih

18. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

19. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

20. Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

21. Zakon o varnosti in zdravju pri delu

22. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

23. Zakon o varstvu okolja

24. Uredba o odpadkih

25. Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla

26. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje

27. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje

28. Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju

29. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

30. Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje

31. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje

32. Zakon o vodah

33. Pravilnik o pitni vodi

34. Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo

35. Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih

36. Zakon o kmetijstvu

37. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

38. Drugi predpisi s področja zdravstvenega varstva

 

Predpisi lokalne skupnosti:

1. Register lokalne skupnosti / Negospodarske dejavnosti / Zdravstvo in sociala/ Zdravstvo

2. Register lokalne skupnosti / Narava in okolje / Varstvo okolja

 

Predpisi EU

1. UREDBA (ES) št. 178/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane

2. SM (Standard methods for the examination of water and wastewater)

3. EPA (United States Environmental Protection Agency)

4. Health21 The health for all policy framework for the WHO European Region (WHO, Regional office for Europe)

5. EN ISO 13530 Water quality - Guide to analytical quality for water analysis (ISO/TR 13530:1997)

6. ISO 5725 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

7. Uredba komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila

8. Decision No 1295/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 1999 adopting a programme of Community action on rare diseases within the framework for action in the field of public health (1999 to 2003)

9. Council Decision of 20 March 2000 designating a specific institute responsible for establishing the criteria necessary for standardising the serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines

10. Commission Decision of 29 December 2000 amending Decision 2000/764/EC on the testing of bovine animals for the presence of bovine spongiform encephalopathy and updating Annex IV of Decision 98/272/EC on epidemio-surveillance for transmissible spongiform encephalopathies (notified under document number C(2000) 4411)

11. Regulation (EC) No 851/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 april 2004 establishing a European Centre for disease prevention and control

12. Commission Decision of 24 February 2004 concerning protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in the United States of America (notified under document number C(2004) 640)

13. Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents, amending Council Decision 90/424/EEC and repealing Council Directive 92/117/EEC

14. Regulation (EC) No 1568/2003 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on aid to fight poverty diseases (HIV/AIDS, tuberculosis and malaria) in developing countries

15. Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 adopting a programme of Community action in the field of public health (2003-2008)

16. EUROVOC / 28 DRUŽBENA IN SOCIALNA VPRAŠANJA

2816 demografija in prebivalstvo

2841 zdravstvo

32 IZOBRAŽEVANJE IN KOMUNIKACIJE

3221 dokumentacija

3231 informacije in obdelava informacij

3236 informacijska tehnologija in obdelava podatkov

52 OKOLJE

5206 okoljska politika

5211 naravno okolje

5216 obremenitve okolja

60 KMETIJSKO ŽIVILSTVO

6006 rastlinski proizvodi

6011 živalski proizvodi

6016 kmetijski proizvodi

6021 pijače in sladkor

6026 živila

Ostali predpisi in priporočila:

1. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO)

2. Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010

3. Strategija Vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012

4. Smernice za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu potrošniku (IVZ v sodelovanju z ZZV-ji, 2009)

 

2.d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Splošni akti javnega zavoda:

Akti o ustanovitvi:

1. Odlok št. 513-02/92-4/1-8 o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Kranj v Javni zdravstveni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 29.12.1992.

2. Odlok št. 022-03/97-23 o spremembi in dopolnitvi odloka o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Kranj v javni zdravstveni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, ki ga je izdala Vlada Republike Slovenije dne 29. 5.1997.

3. Odlok št. 01403-11/2009-4 o spremembi Odloka o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Kranj v javni zdravstveni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, ki ga je izdala Vlada Republike Slovenije dne 13.1.2009.

4. Statut Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj

 

Pooblastila, dovoljenja in odločbe za delo

 

Pridobljeni certifikati

1. Certifikat skladnosti sistema kakovosti (ISO 9001:2008)

2. Področja, za katera smo akreditirani pri Slovenski akreditaciji

3. Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje (zap. št. 16)

 

Plani in poročila o delu:

Finančni načrt 2013

Finančni načrt 2012

Finančni načrt 2011

 

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2011

Letno poročilo 2010

Letno poročilo 2009

 

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda: trenutno ni v obravnavi noben splošni akt zavoda

 

Seznam zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih Zavod za zdravstveno varstvo Kranj vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom:

- Sprejem delavca v delovno razmerje v skladu s Zakonom o delovnih razmerjih in Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter ostalo delovno-pravno zakonodajo za javni sektor

- Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja v skladu z 21. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

- Izvedba internega strokovnega nadzora v skladu s Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva

- Storitve, ki jih Zavod za zdravstveno varstvo Kranj zagotavlja strankam so zajete v točki 2.a – glej Opis delovnega področja

 

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

- Javno naročanje po ZJN2 - portal javnih naročil

- Javni razpisi / naročila dostop na strani ZZV Kranj

- Javni razpisi delovnih mest: prosta delovna mesta objavljamo preko zavoda za zaposlovanje.

 

2.e. Seznam evidenc, s katerimi upravlja zavod

 

Informatizirane zbirke podatkov

a) prijavljene pri Informacijskem pooblaščencu:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

2. Evidenca o stroških dela

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

7. Evidenca vstopov in izstopov

8. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

9. Evidenca o družinskih članih zaposlenih

10. Evidenca o izdanih računih fizičnim osebam

11. Evidenca videoposnetkov

12. Evidenca nalezljivih bolezni

13. Evidenca obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja

14. Evidenca varstva prebivalstva pred steklino

15. Evidenca izvedenih mikrobioloških laboratorijskih preiskav

16. Evidenca opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov v ambulanti MDPŠ

17. Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov

18. Evidenca izvedenih izobraževanj

 

Druge informatizirane zbirke podatkov

- Integralni informacijski sistem Perftech.Largo

- PRO.3 Dokumentacijski sistem

- Informacijski sistem MBL

- Spletna aplikacija MBX

- Informacijski sistem SBL

- Informacijski sistem K21

- Informacijski sistem OrbitaLIMS

- Zdravstveno informacijski sistem Hipokrat

- Program Cepi

- Informacijski sistem TREFF za vodenje evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu

 

2.f. Druge informacije javnega značaja

 

Delovni čas Zavoda za stranke:

Delovni čas Zavoda za stranke je od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

Sprejem kužnin v humanem mikrobiološkem laboratoriju pa je od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure in v sobotah od 8. do 12. ure.

Izven tega časa vas prosimo, da se v nujnih primerih, kot so:

  • ugriz živali,
  • poškodba z ostrim predmetom, ki je lahko onesnažen s krvjo
  • sum na epidemijo nalezljive bolezni

obrnete na dežurno ambulanto najbližjega zdravstvenega doma.

 

Delovni čas ambulante za cepljenja in naročanje

Odgovorna oseba za čakalne dobe: Andreja Krt Lah, dr. med., spec. jav. zdravja, vodja Enote za epidemiologijo nalezljivih bolezni in hospitalnih okužb

Predvidena čakalna doba je od 1 do 7 dni.

Zdravstvena storitev označena s stopnjo:

  • NUJNO se izvede takoj oz. najpozneje v 24 urah
  • HITRO najpozneje v 3 dneh
  • REDNO najpozneje v 7 dneh

 

Preventivni zdravstveni pregledi

 

Druge informacije javnega značaja:

 

Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS 15/2008) določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri izvajalcih zdravstvenih storitev ter postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so kršene.

Pacient, ki meni, da so mu bile kršene pravice, določene z zakonom, ima pravico do prve obravnave kršitve pacientovih pravic pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev na podlagi pacientove pisne ali ustne zahteve.

Če pacient neposredno med zdravstveno oskrbo izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca, se nesporazum poskusi rešiti takoj z dodatnimi pojasnili. Če z dodatnimi pojasnili pacient ni zadovoljen, lahko vloži zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je: Andreja Krt Lah, dr. med., spec. jav. zdravja, vodja Enote za epidemiologijo nalezljivih bolezni in hospitalnih okužb, tel. 04 20 17 160, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Zastopnik za pacientove pravice za Kranj

 

2.g. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

 

Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na spletni strani pod Aktualni dogodki in novice

Strokovna pomoč strankam (menja, napotki, usmeritve) na spletni strani po področjih

Dajanje splošnih informacij s svojega delovnega področja

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb (1. odstavek 4. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja uradno prečiščeno besedilo (ZDIJZ-UPB2) , Ur. l. RS št. 51/06).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilci). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo, ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja uradno prečiščeno besedilo (ZDIJZ-UPB2) , Ur. l. RS št. 51/06).

Dostop do informacij javnega značaja je možen:

a) Preko spleta

Večina informacij javnega značaja je prosto dostopnih pravnim ali fizičnim osebam ob vsakem času preko spleta na spletni strani Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj (http://www.zzv-kr.si/) tudi v tekstovni obliki.

b) »Fizičen« dostop

Osebni dostop po predhodnem dogovoru na sedežu Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj (zemljevid), od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, petek od 8. do 13. ure. V zgradbi so dvigala, možen je dostop z invalidskimi vozički.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj zagotavlja dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. V zgradbi so dvigala, možen pa je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk na običajen način s "CTRL +" in zmanjševanje velikosti črk s "CTRL -").

Zahteva za dostop do informacije javnega značaja

Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo , lahko pa tudi z neformalno zahtevo. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je dopusten upravni spor v skladu z zakonom.

Delni dostop v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroškovnik za obračun stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali stroške posredovanja informacij javnega značaja (materialne stroške in stroške po stroškovniku za storitve posredovanja informacij javnega značaja (cenik).

Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

SPLETNA STRAN ZZV ARHIVSKA  Od 1. januarja 2014 v Sloveniji delujeta nova nacionalna inštituta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (... Read more
ARHIV NOVIC Read more