Warning

Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,  telefon: 04 20 17 100,  faks: 04 2017 113,  e-pošta: pisarna.ZZVKR@zzv-kr.si

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
  • Zdravje
  • Zdravje
  • Okolje
  • Okolje
Nahajate se: Domov » O zavodu » Predstavitev

Predstavitev

E-pošta natisni PDF

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ

Smo javni zdravstveni zavod, eden od devetih območnih zavodov za zdravstveno varstvo v Sloveniji. Območni zavodi skupaj z Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije predstavljajo temelje preventivne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji.

 

Zavod, ki ga od julija 2002 vodi Prim. Doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.,  ima dolgoletno tradicijo. Začetki Zavoda segajo v prva leta po drugi svetovni vojni v Okrajno higiensko postajo in statistično službo pri Okrajnem ljudskem odboru v Kranju. Leta 1954 je bil ustanovljen samostojni Okrajni higienski zavod, ki so se mu v začetku šestdesetih let pridružili laboratoriji za medicinsko mikrobiologijo in laboratoriji za mikrobiološko in kemijsko analizo živil, vode in vzorcev okolja. Leta 1973 je bil Zavod preimenovan v Zavod za socialno medicino in higieno Gorenjske, leta 1992 pa ponovno v Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.

 

Konec leta 2000 smo kot prvi zdravstveni zavod v Sloveniji pridobili certifikat ISO 9001/2000, v letu 2003 pa akreditacijsko listino, za področje hrupa, kemijskih analiz kmetijskih pridelkov, živilskih proizvodov ter kemijsko analizo vode. Akreditacija priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025.

 

V letu 2011 smo pridobili osnovni certifikat družini prijazno podjetje. Z uvajanjem družini prijazne politike želimo izboljšati pogoje za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja naših zaposlenih.

 

Več kot polovico zaposlenih ima najmanj višjo strokovno izobrazbo.  Med delavci z visoko strokovno izobrazbo so zdravniki z različnimi specializacijami (mikrobiologi, higieniki, socialni medicinci), biologi, veterinarji, inženirji kemije, sanitarni inženirji, informatiki, profesorji zdravstvene vzgoje, diplomirane medicinske sestre. Pri zaposlovanju stremimo za tem, da so zajeti različni profili, kar nam omogoča, da obravnavano problematiko osvetlimo z različnih vidikov .

 

Dejavnost Zavoda je preventivna, toda  zelo raznolika. Velik del prihodka pridobivamo na trgu. Najpomembnejši segment kupcev so podjetja in posamezniki ter zdravstveni zavodi. Usmerjeni smo predvsem na Gorenjsko.

 

Zaposleni svoje poslanstvo uresničujemo za področje celotne gorenjske regije z dejavnostmi: socialne medicine, higiene in epidemiologije.

 

Dejavniki, ki vplivajo na zdravje:

Zdravje ni pogojeno le z biološkimi dejavniki kot so spol, starost in dednost, temveč nanj vplivajo tudi življenjski slog posameznika ter dejavniki iz naravnega in bivalnega okolja. Na te skušamo vplivati z osveščanjem ljudi in vzgojo za zdrav način življenja, s spremljanjem in preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni, z analizami okoljskih dejavnikov ter s predlaganjem ukrepov za njihovo izboljšanje.

 

Na osnovi rutinsko ter namensko zbranih podatkov spremljamo zdravstveno stanje prebivalcev Gorenjske, ga primerjamo z ostalimi regijami, Slovenijo in državami EU. Hkrati za isto območje vodimo bazo podatkov izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Letno izdamo več publikacij za območje Gorenjske (Pregled začasne zadržanosti z dela (bolniškega staleža), Zdravstveno statistični letopis, Umrljivost na Gorenjskem in druge). Po naročilu strank pripravljamo tudi analize začasne zadržanosti z dela za občine ali podjetja, prikažemo stanje na področju določenih obolenj v občinah, z bogatim statističnih znanjem pomagamo pri izdelavi seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog.

 

Promocija zdravja je namenjena zlasti krepitvi in ohranjanju zdravja. S pomočjo različnih akcij in medijskih prispevkov ljudi osveščamo in kažemo na pravilne poti za reševanje nastale problematike. Organiziramo izobraževanja za učence, dijake, študente, šolske svetovalne delavce in delavce v zdravstvu ter delavce, ki pri svojem delu prihajajo v stik z živili, na temo higiene živil, prekomernega uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog, motenj hranjenja, zdrave prehrane, itd.

 

Spremljamo podatke o dejavnikih iz okolja, ki lahko  vplivajo na zdravje prebivalstva. Spremljamo preskrbljenost prebivalstva s pitno vodo, kakovost pitne vode, stanje objektov za preskrbo prebivalstva s pitno vodo ter sodelujemo pri iskanju novih virov pitne vode. Prav tako spremljamo urejenost in kakovost vode v letnih in zimskih kopališčih ter kopališčih ob tekočih in stoječih vodah. Med naše dejavnosti spada tudi izvajanje obratovalnega monitoringa ter svetovanje pri izbiri primernih tehnologij za čiščenje odpadnih vod.

 

V bivalnem in naravnem okolju izvajamo meritve hrupa ter predlagamo ukrepe za sanacijo stanja pri prekoračitvi dovoljenih emisijskih vrednosti.

 

Vse več pozornosti posvečamo ravnanju z odpadki. Na osnovi opravljenih laboratorijskih analiz predlagamo ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovih škodljivosti, načine ravnanja ter načine odstranjevanja odpadkov.

 

Na Zavodu izdelujemo tudi poročila o vplivih na okolje, svetujemo pri izdelavi Izjave o varnosti in ocen tveganja, opravljamo meritve fizikalnih in kemičnih škodljivosti v delovnem okolju ter izobražujemo s področja varnosti in zdravja pri delu.

 

V obratih za proizvodnjo in promet z živili izvajamo svetovanje s področja sistema HACCP, verifikacije sistema HACCP v okviru notranjega nadzora. Z brisi na snažnost preverjamo higiensko stanje ter svetujemo, kako do čim boljšega higienskega stanja, ki je pogoj za preprečevanje okužb in zastrupitev  z živili. V šolah in vrtcih ocenjujemo zdravstvene pogoje za bivanje otrok in sanitarno tehnično ureditev prostorov ter spremljajo kakovost prehrane.

 

V laboratoriju za sanitarno kemijo in sanitarno mikrobiologijo izvajamo analize živil, pitne vode, kopalnih in odpadnih vod, predmetov splošne rabe ter različnih vzorcev okolja.

 

Za posamezne naročnike izvajamo storitve dezinfekcije (razkuževanja), dezinsekcije (uničevanja insektov) in deratizacije (uničevanja glodalcev).

 

Primarna naloga epidemiološke službe je spremljanje gibanja nalezljivih bolezni na območju Gorenjske. Sistematično zbiramo podatke o obolelih za nalezljivimi boleznimi, ki se pojavljajo posamično ali v obliki epidemij. Z epidemiološkim poizvedovanjem ugotavljamo izvor in poti širjenja nalezljivih bolezni ter predlagamo in izvajamo ukrepe za preprečevanje njihovega nadaljnjega širjenja. Najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni je cepljenje. V ambulanti Zavoda izvajamo cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, hepatitisu A in B, pnevmokokni pljučnici, gripi, tifusu, steklini.

 

Potnikom, ki potujejo v  manj razvite predele sveta, svetujemo potrebne ukrepe za zaščito zdravja in po potrebi odredimo kemoprofilakso proti malariji.

 

V timu strokovnjakov imamo tudi zdravnico, specialistko medicine dela, prometa in športa. Opravljamo preventivne zdravstvene preglede delavcev in  opravljamo storitve na področju preventivnega zdravstvenega varstva delavcev.

 

Za učinkovit nadzor nad gibanjem nalezljivih bolezni je potrebno tesno sodelovanje epidemiološke službe z  mikrobiološkim laboratorijem. V laboratoriju opravljamo mikrobiološke analize kužnin bolnikov za ugotavljanje povzročiteljev nalezljivih bolezni. Izvajamo bakteriološko, mikološko, parazitološko in serološko diagnostiko. Laboratorijske storitve opravljamo za bolnišnice, zdravstvene domove in zasebnike.

 

Pripravljamo navodila in priporočila za preprečevanje širjenja nalezljivih boleznih, s katerimi seznanjamo strokovno in laično javnost na območju Gorenjske in izven. Izvajamo različna strokovna izobraževanja in redno sodelujemo z mediji.

 

Naše vrednote so poštenost, točnost, prijaznost, odgovornost ter dobro sodelovanje v timu. V Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj se zavedamo, da mora imeti vsako podjetje jasno definirane cilje svojega obstoja in delovanja. Poleg poslovnih ciljev - uspešnosti podjetja se zelo zavedamo odgovornosti za razvoj lokalnega okolja, regije in države.

 

Želimo postati vrhunska institucija za javno zdravje z zadovoljnimi uporabniki naših storitev in zaposlenimi, vodilni na območju Gorenjske in prepoznavni v slovenskem prostoru. Nenazadnje o tem govori tudi naš slogan, katerega so zaposleni oblikovali sami:

Za zdravje vseh in varno okolje mi poskrbimo najbolje.

SPLETNA STRAN ZZV ARHIVSKA  Od 1. januarja 2014 v Sloveniji delujeta nova nacionalna inštituta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (... Več..
ARHIV NOVIC Več..